Inloggen

Navordering erfbelasting

Géén onbeperkte navordering erfbelasting

Tot 1 januari 2012 gold in de Successiewet een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse vermogensbestanddelen. Deze termijn begon te lopen op de dag na de dag van de inschrijving van het overlijden in de burgerlijke stand. Met ingang van 1 januari 2012 is dit veranderd en geldt er een onbeperkte navorderingstermijn voor in het buitenland aangehouden of opgekomen vermogen waarover erfbelasting is verschuldigd. In de gevallen waarin de navorderingstermijn van 12 jaar is verstreken zou op basis van voornoemde regeling alsnog nagevorderd kunnen worden. Uit de hierna beschreven casus blijkt echter dat de onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting toch beperkt kan zijn.

Casus
Mevrouw X is op 29 december 1998 overleden. De heer Y is de enige erfgenaam. Tot haar nalatenschap behoorde onder meer een tegoed op een Zwitserse bankrekening en effecten in Zwitserland samen ter waarde van € 373.798,–. De heer Y deed in augustus 1999 aangifte successierecht, maar  gaf het Zwitserse vermogen niet aan.  Op 25 februari 2014 heeft hij alsnog melding gemaakt van het niet aangegeven Zwitserse vermogen door middel van een verklaring vrijwillige verbetering (toepassing van de inkeerregeling). De inspecteur legde naar aanleiding daarvan een navorderingsaanslag successierecht op, omdat het Zwitserse vermogen niet was vermeld in de aangifte successierecht.

Volgens rechtbank Gelderland blijkt uit de aangescherpte regeling dat er niet in alle gevallen een onbeperkte navorderingstermijn geldt. De wetgever heeft namelijk géén terugwerkende kracht aan de regeling willen toekennen voor gevallen waarvoor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar op 1 januari 2012 reeds was verstreken.

Conclusie
Kortom, navordering van erfbelasting – ten aanzien van in het buitenland aangehouden of opgekomen vermogen – is niet mogelijk indien de erflater vóór 1 januari 2000 is komen te overlijden. De verlengde navorderingstermijn van 12 jaar is in dat geval reeds verstreken. De onbeperkte navorderingstermijn per 1 januari 2012 is niet van toepassing.

Let op!
Per 1 juli 2015 is de vergrijpboete voor inkeerders verhoogd. Deze vergrijpboete is verhoogd van 30% naar 60%.

Bron: Remie


« terug naar het nieuwsoverzicht