Inloggen

Bedrijfsopvolgings-regeling

Bedrijfsopvolgingsregeling landbouwondernemingen verruimd

De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting is voor landbouwondernemingen in de veehouderij en akkerbouw op een aantal onderdelen verruimd. De nieuwe regeling geldt voor bedrijfsoverdrachten die plaatsvinden op of na 1 januari 2016.

Huidige regeling
De voortzettingswaarde voor een agrarische onderneming wordt aan de hand van een – door de minister van Financiën goedgekeurd – rekenmodel bepaald; de zogenoemde waardering volgens de DCF-methode. Bij dit rekenmodel worden de geldstromen van de onderneming contant gemaakt en hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderneming 15 jaar wordt voortgezet. De berekening van deze kasstromen wordt gemaakt op basis van normbedragen per sector, welke worden vastgesteld op basis van KWIN-gegevens voor de veehouderij of akkerbouw. De langlopende schulden worden bij dit rekenmodel buiten beschouwing gelaten en hebben dus geen invloed op de hoogte van de voortzettingswaarde.

Regeling per 1 januari 2016
De landbouwsector heeft uitvoerig overleg gehad met de Belastingdienst/het ministerie van Financiën en dit heeft geresulteerd in een nieuw rekenmodel. Dit rekenmodel is vervolgens goedgekeurd in het besluit van 16 november 2015. Nieuw is dat bij de berekening van de voortzettingswaarde rekening wordt gehouden met de op het bedrijf drukkende langlopende schulden. Tevens wordt bij het contant maken van de geldstromen van de onderneming uitgegaan van een oneindige voortzetting in plaats van een voortzetting voor de duur van 15 jaar.

Dit geactualiseerde rekenmodel geldt enkel voor bedrijven in de veehouderij en akkerbouwsector. De overige sectoren in de agrarische sector moeten bij de berekening van de voortzettingswaarde uitgaan van het “oude” rekenmodel.

De agrosector kan tevreden zijn met dit nieuwe rekenmodel waardoor vaker dan voorheen géén schenk- of erfbelasting kan worden geheven bij een bedrijfsoverdracht. Het is derhalve raadzaam om samen met uw adviseur te bezien of het fiscaal gezien gunstiger is om de beoogde bedrijfsoverdracht welke nog in 2015 zou plaatsvinden, uit te stellen tot 2016.

Bron: Remie


« terug naar het nieuwsoverzicht